ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროგრამული საშუალებების დანერგვა და მართვა